GIÚP CEO/MANAGER CHỦ ĐỘNG – QUẢN LÝ THEO 4 KHÍA CẠNH

Trong thời đại hiện đại của quản lý doanh nghiệp năng động, các CEO và Manager cần trang bị cho mình những kỹ năng quản lý toàn diện để dẫn dắt tổ chức của họ đạt được thành công.

 

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

1. GIAO VIỆC KÈM DEADLINE

Một kỹ thuật quản lý công việc trong đó các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các cá nhân hoặc nhóm kèm theo thời hạn hoặc “deadline” rõ ràng. Mục đích của việc giao việc kèm Deadline là để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và tăng hiệu quả công việc.

Các đặc điểm chính:

 • Nhiệm vụ được xác định rõ ràng: Các nhiệm vụ được giao phải có phạm vi và mục đích rõ ràng.
 • Deadline cụ thể: Mỗi nhiệm vụ phải có thời hạn cụ thể, tạo ra cảm giác cấp bách và thúc đẩy tiến độ.
 • Phân công trách nhiệm: Các nhiệm vụ được giao cho các cá nhân hoặc nhóm cụ thể, xác định rõ vai trò và nghĩa vụ của từng người.
 • Theo dõi tiến độ: Quá trình theo dõi tiến độ thường xuyên giúp đảm bảo các nhiệm vụ đang được thực hiện theo đúng tiến độ và các vấn đề tiềm ẩn được phát hiện sớm.
 • Quản lý rủi ro: Giao việc kèm Deadline giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc trễ hạn và tạo điều kiện để thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Lợi ích:

 • Tăng hiệu quả và năng suất
 • Cải thiện quản lý thời gian và sắp xếp công việc
 • Xác định rõ trách nhiệm và kỳ vọng
 • Tạo cảm giác cấp bách và thúc đẩy tiến độ
 • Phát hiện và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn sớm

2. THEO DÕI TIẾN ĐỘ

Theo dõi tiến độ là quá trình giám sát và quản lý sự tiến triển của một dự án hoặc nhiệm vụ theo thời gian. Nó bao gồm:

 • Xác định các mốc quan trọng: Phân chia dự án thành các giai đoạn nhỏ hơn, có thể quản lý được.
 • Phân bổ nhiệm vụ và thời gian: Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và đặt ra thời hạn cho từng nhiệm vụ.
 • Ghi chép tiến độ: Theo dõi tiến độ thực tế và so sánh với tiến độ mục tiêu.
 • Phân tích chênh lệch: Xác định nguyên nhân gây ra sự chênh lệch giữa tiến độ thực tế và mục tiêu.
 • Thực hiện hành động khắc phục: Thực hiện các bước cần thiết để đưa tiến độ dự án trở lại đúng hướng.

Mục đích của theo dõi tiến độ:

 • Đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhóm.
 • Xác định các rủi ro và thực hiện hành động phòng ngừa.
 • Cải thiện quá trình ra quyết định.
 • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan về tình trạng tiến độ của dự án.

Các công cụ theo dõi tiến độ phổ biến:

 • Phần mềm quản lý dự án
 • Biểu đồ Gantt
 • Biểu đồ tiến độ
 • Danh sách kiểm tra
 • Cập nhật tình trạng hàng tuần

QUẢN LÝ QUY TRÌNH

1. THIẾT LẬP QUY TRÌNH

Thiết lập quy trình là quá trình thiết kế, triển khai và cải tiến liên tục một tập hợp các bước được tiêu chuẩn hóa để hướng dẫn thực hiện một nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể.

Mục đích của Thiết lập Quy trình:

 • Tăng cường hiệu quả và năng suất
 • Đảm bảo tính nhất quán và chất lượng
 • Giảm sai sót và độ phức tạp
 • Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực
 • Cải thiện giao tiếp và trách nhiệm giải trình

Các Bước trong Thiết lập Quy trình:

 1. Xác định Mục tiêu: Xác định mục đích và kết quả mong muốn của quy trình.
 2. Phân tích Hoạt động Hiện tại: Nghiên cứu quy trình hiện tại để xác định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến.
 3. Thiết kế Quy trình Mới: Phát triển một quy trình mới hợp lý hóa các bước, loại bỏ sự trùng lặp và tối ưu hóa luồng công việc.
 4. Triển khai Quy trình: Thực hiện quy trình mới, đào tạo nhân viên và cung cấp tài nguyên hỗ trợ.
 5. Giám sát và Cải tiến: Theo dõi hiệu suất của quy trình, thu thập phản hồi và thực hiện những điều chỉnh cần thiết để liên tục cải tiến.

Quy trình Thiết lập Quy trình:

 • Áp dụng các phương pháp thiết kế quy trình như Bản đồ Quá trình hoặc BPMN.
 • Sử dụng dữ liệu và phân tích để xác định các lĩnh vực cải tiến.
 • Thu hút các bên liên quan và lấy phản hồi của họ trong quá trình thiết kế và triển khai.
 • Sử dụng công nghệ để tự động hóa các bước và cải thiện hiệu quả.
 • Thường xuyên đánh giá lại và cập nhật quy trình để phản ánh những thay đổi trong nhu cầu kinh doanh và công nghệ.

 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1. PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Mục đích:

Phân bổ khối lượng công việc một cách hợp lý và hiệu quả để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn, theo tiêu chuẩn mong muốn và với mức nỗ lực tối thiểu.

Các bước:

 1. Xác định khối lượng công việc:
 • Xác định tất cả các nhiệm vụ và hoạt động cần hoàn thành.
 • Ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết cho mỗi nhiệm vụ.
 1. Phân tích và nhóm nhiệm vụ:
 • Nhóm các nhiệm vụ tương tự hoặc phụ thuộc vào nhau.
 • Phân tích các nhóm nhiệm vụ để xác định các nhiệm vụ quan trọng nhất và những nhiệm vụ có thể thực hiện đồng thời.
 1. Xác định năng lực của nhóm:
 • Đánh giá các kỹ năng, kiến thức và khả năng của từng thành viên trong nhóm.
 • Hãy cân nhắc các thế mạnh và điểm yếu của từng người.
 1. Phân công nhiệm vụ:
 • Chỉ định các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm dựa trên năng lực và khả năng sẵn có của họ.
 • Đảm bảo rằng mỗi thành viên được giao một lượng công việc phù hợp với thời gian và khả năng của họ.
 1. Thiết lập thời hạn:
 • Đặt thời hạn cụ thể và thực tế cho mỗi nhiệm vụ.
 • Cân nhắc các phụ thuộc và thời gian chờ đợi khi thiết lập thời hạn.
 1. Theo dõi tiến độ:
 • Thiết lập các điểm kiểm tra thường xuyên để theo dõi tiến độ và xác định bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn.
 • Liên lạc thường xuyên với các thành viên trong nhóm để theo dõi tiến độ của họ.
 1. Điều chỉnh khi cần thiết:
 • Nếu có bất kỳ sự chậm trễ hoặc thách thức phát sinh, hãy điều chỉnh phân bổ công việc khi cần thiết.
 • Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm khi họ gặp khó khăn.

Lợi ích của việc phân bổ khối lượng công việc hiệu quả:

 • Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
 • Đảm bảo chất lượng cao của kết quả
 • Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực
 • Tăng sự hài lòng trong công việc
 • Giảm căng thẳng và tình trạng cháy nghề

 

2. PHÂN BỐ NHÂN LỰC

Phân bố nhân lực là quá trình phân công và chỉ định nhân viên vào các nhiệm vụ, vị trí và nhóm làm việc cụ thể để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Đây là một quá trình quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất, hiệu quả và sự hài lòng của nhân viên.

Các yếu tố cần xem xét khi phân bổ nhân lực:

 • Nhu cầu kinh doanh: Xác định nhu cầu về nguồn nhân lực dựa trên mục tiêu, chiến lược và dự báo kinh doanh.
 • Kỹ năng và năng lực: Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực của nhân viên để phù hợp với các nhiệm vụ và vị trí.
 • Sở thích và động lực: Xét đến sở thích và động lực của nhân viên để tăng sự phù hợp và sự hài lòng trong công việc.
 • Cơ cấu tổ chức: Xác định cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng.
 • Luật pháp và quy định: Đảm bảo tuân thủ các luật lao động và quy định liên quan đến phân bổ nhân lực.

Các bước trong quá trình phân bổ nhân lực:

 1. Phân tích nhu cầu: Xác định nhu cầu nhân lực dựa trên nhu cầu kinh doanh.
 2. Tuyển dụng và tuyển chọn: Thu hút và tuyển dụng nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.
 3. Phân công nhiệm vụ: Chỉ định nhân viên vào các nhiệm vụ và vị trí phù hợp với kỹ năng và năng lực của họ.
 4. Thành lập nhóm: Tạo các nhóm làm việc để cộng tác và đạt được mục tiêu.
 5. Phân quyền: Trao quyền và trách nhiệm cho các thành viên nhóm để thúc đẩy sáng kiến ​​và sở hữu.
 6. Đào tạo và phát triển: Đảm bảo nhân viên được đào tạo và phát triển liên tục để nâng cao kỹ năng và hiệu suất.
 7. Đánh giá và phản hồi: Đánh giá hiệu suất của nhân viên thường xuyên và cung cấp phản hồi để cải thiện.

Lợi ích của phân bổ nhân lực hiệu quả:

 • Hiệu suất cao hơn: Đảm bảo nhân viên phù hợp được giao đúng nhiệm vụ, dẫn đến hiệu suất được cải thiện.
 • Hiệu quả tốt hơn: Phân công nhiệm vụ một cách hợp lý giúp tăng hiệu quả và giảm lãng phí.
 • Sự hài lòng của nhân viên tăng lên: Phù hợp giữa kỹ năng và nhiệm vụ dẫn đến sự hài lòng trong công việc cao hơn.
 • Động lực tăng: Trao quyền và trách nhiệm động viên nhân viên và thúc đẩy sáng kiến.
 • Sự linh hoạt và thích ứng: Phân bổ nhân lực hiệu quả cho phép doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về nhu cầu kinh doanh và công nghệ.

 

ĐO KIỂM

1. BÁO CÁO REAL-TIME

Báo cáo real-time là một loại báo cáo cung cấp dữ liệu cập nhật tức thời hoặc gần như tức thời về hiệu suất và hoạt động của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Đặc điểm:

 • Cập nhật nhanh: Dữ liệu được cung cấp theo thời gian thực hoặc gần như theo thời gian thực.
 • Truy cập dễ dàng: Người dùng có thể truy cập báo cáo bất kỳ lúc nào, từ mọi thiết bị có kết nối internet.
 • Tùy chỉnh cao: Báo cáo có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của người dùng.
 • Thông tin chi tiết: Cung cấp thông tin chi tiết cụ thể và cập nhật về các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Lợi ích:

 • Ra quyết định nhanh chóng: Cung cấp thông tin cập nhật gần như tức thời giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Giám sát hiệu suất liên tục: Cho phép theo dõi liên tục các chỉ số hiệu suất quan trọng và nhận dạng các xu hướng hoặc vấn đề kịp thời.
 • Cải thiện hiệu quả: Xác định các lĩnh vực cần cải tiến và đưa ra các hành động khắc phục kịp thời.
 • Tăng cường tính minh bạch: Cung cấp dữ liệu và thông tin cập nhật cho tất cả những người liên quan trong tổ chức.

Các loại báo cáo real-time:

 • Báo cáo bảng điều khiển: Hiển thị các chỉ số hiệu suất quan trọng chính trong một định dạng trực quan và dễ đọc.
 • Báo cáo giám sát: Theo dõi các chỉ số hoạt động chính, chẳng hạn như thời gian phản hồi, lượng giao dịch và số lượng lỗi.
 • Báo cáo thông báo: Cung cấp thông báo về các sự kiện quan trọng hoặc thay đổi đáng kể trong hiệu suất.
 • Báo cáo dự báo: Sử dụng dữ liệu real-time để dự đoán các xu hướng tương lai và hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược.

Ứng dụng:

 • Báo cáo real-time được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
 • Quản lý hoạt động kinh doanh
 • Phân tích khách hàng
 • Giám sát hiệu quả hoạt động
 • Quản lý rủi ro
 • Ra quyết định chiến lược

 

2. PHÁT HIỆN ĐIỂM NÓNG

Trong bối cảnh an ninh mạng, phát hiện điểm nóng đề cập đến quá trình xác định các mục tiêu hoặc tài sản có rủi ro cao có thể bị tin tặc nhắm mục tiêu hoặc khai thác. Đây là quá trình liên tục nhằm xác định và ưu tiên các lỗ hổng hoặc điểm yếu có thể dẫn đến vi phạm bảo mật hoặc các tác động tiêu cực khác.

Mục đích của phát hiện điểm nóng:

 • Xác định tài sản nhạy cảm hoặc quan trọng cần được bảo vệ chặt chẽ hơn
 • Giúp phân bổ nguồn lực an ninh mạng một cách hiệu quả để bảo vệ tài sản có giá trị cao
 • Cải thiện khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa và vi phạm
 • Giảm diện tích bề mặt tấn công cho tin tặc
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các cuộc tấn công thành công

Các phương pháp phát hiện điểm nóng:

 • Quét lỗ hổng: Xác định các lỗ hổng hoặc điểm yếu trong các hệ thống, mạng và ứng dụng.
 • Giám sát mạng: Phân tích lưu lượng mạng để xác định hoạt động bất thường hoặc có khả năng gây hại.
 • Phân tích hành vi thực thể: Theo dõi hành vi của người dùng và máy tính để phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
 • Phân tích tình báo về mối đe dọa: Sử dụng thông tin về các mối đe dọa đã biết và các vectơ tấn công để dự đoán các mục tiêu có khả năng bị tấn công.
 • Đánh giá rủi ro: Đánh giá tác động tiềm tàng của các điểm yếu và lỗ hổng để xác định các điểm nóng quan trọng nhất.

Quy trình phát hiện điểm nóng thường bao gồm các bước sau:

 1. Xác định tài sản và hệ thống quan trọng
 2. Thực hiện các cuộc quét lỗ hổng và giám sát mạng
 3. Phân tích kết quả và tạo báo cáo về lỗ hổng
 4. Đánh giá rủi ro và ưu tiên các điểm nóng
 5. Thực hiện các biện pháp khắc phục và giảm thiểu
 6. Theo dõi các điểm nóng liên tục và cập nhật kế hoạch ứng phó

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *