THIẾT LẬP QUẢN TRỊ NỘI BỘ LÀ GÌ?

Quản trị Nội bộ (IG) là một tập hợp các chính sách, quy trình và thực tiễn được thiết kế để cung cấp sự đảm bảo về tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin tài chính, hiệu quả hoạt động và tuân thủ các quy định.

TỔNG HỢP DOANH THU

Tổng hợp doanh thu là quá trình lập báo cáo tài chính theo chu kỳ về doanh thu của một công ty. Nó tóm tắt doanh thu thu được từ các hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quý hoặc một năm.

Mục đích:

 • Cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng và kết quả tài chính của công ty.
 • Giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đánh giá hiệu suất tài chính của công ty.
 • Được sử dụng để lập báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán.

Các bước trong quá trình tổng hợp doanh thu:

 1. Nhận diện doanh thu: Xác định doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.
 2. Ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu vào sổ kế toán khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho khách hàng.
 3. Phân loại doanh thu: Phân loại doanh thu theo loại sản phẩm, dịch vụ hoặc địa lý.
 4. Tổng hợp báo cáo: Tổng hợp doanh thu đã ghi nhận vào một báo cáo tài chính tóm tắt.
 5. Điều chỉnh accrual: Điều chỉnh doanh thu đã ghi nhận để phản ánh doanh thu chưa thu được hoặc chi phí chưa thanh toán liên quan đến doanh thu.
 6. Trình bày báo cáo: Trình bày báo cáo tổng hợp doanh thu trong báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc trong tổng hợp doanh thu:

 • Nguyên tắc thực hiện: Chỉ doanh thu đã thực hiện mới được ghi nhận.
 • Nguyên tắc tương ứng: Doanh thu phải được ghi nhận trong cùng kỳ với chi phí liên quan.
 • Nguyên tắc thận trọng: Chỉ doanh thu có thể thu hồi được mới được ghi nhận.

 

PHÂN TÍCH CHI PHÍ

Phân tích chi phí là một quá trình xác định, phân loại và đánh giá các chi phí liên quan đến một sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động. Quá trình này giúp các doanh nghiệp hiểu được các yếu tố thúc đẩy chi phí, xác định cơ hội tiết kiệm và đưa ra quyết định sáng suốt về việc phân bổ nguồn lực.

Mục đích của Phân tích Chi phí:

 • Tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động
 • Phân bổ nguồn lực hiệu quả
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính chính xác
 • Đánh giá các lựa chọn đầu tư
 • Thiết lập giá cả cạnh tranh

Các Bước trong Phân tích Chi Phí:

 1. Xác định mục tiêu: Xác định mục đích cụ thể của phân tích chi phí.
 2. Thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin về tất cả các loại chi phí, bao gồm cả chi phí cố định và biến đổi.
 3. Phân loại chi phí: Phân loại chi phí theo các loại khác nhau, chẳng hạn như chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí hành chính.
 4. Đánh giá chi phí: Xác định chi phí nào là cần thiết, chi phí nào có thể giảm được và chi phí nào có thể loại bỏ.
 5. Đề xuất giải pháp: Phát triển các giải pháp để giảm chi phí và cải thiện hiệu quả.
 6. Theo dõi kết quả: Giám sát kết quả của các giải pháp đã triển khai và điều chỉnh khi cần thiết.

Các Phương pháp Phân tích Chi Phí:

 • Phân tích hoạt động dựa trên hoạt động (ABC): Phân bổ chi phí cho các hoạt động cụ thể, sau đó liên kết các hoạt động với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 • Phân tích chi phí chuẩn: So sánh chi phí thực tế với chi phí ước tính để xác định sự khác biệt và cơ hội cải tiến.
 • Phân tích chi phí biên tế: Xác định chi phí sẽ thay đổi nếu sản xuất thay đổi.
 • Phân tích đầu vào-đầu ra: Phân tích mối quan hệ giữa đầu vào (như nguyên liệu) và đầu ra (như sản phẩm đã hoàn thành) để xác định hiệu quả.

 

KIỂM SOÁT CÔNG NỢ

Kiểm soát công nợ là quá trình quản lý các khoản phải thu của một doanh nghiệp, đảm bảo rằng khách hàng trả nợ đúng hạn và giảm thiểu rủi ro mất tiền cho các khoản nợ xấu. 

Quá trình này bao gồm:

 • Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu
 • Gửi hóa đơn và nhắc nhở thanh toán đúng hạn
 • Xử lý các khoản nợ quá hạn
 • Phân tích các mẫu hình thanh toán của khách hàng
 • Đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng mới và hiện tại
 • Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng
 • Sử dụng công nghệ tự động hóa để tối ưu hóa quá trình

Kiểm soát công nợ hiệu quả giúp doanh nghiệp:

 • Tối đa hóa dòng tiền bằng cách thu thập các khoản phải thu nhanh chóng
 • Giảm rủi ro mất tiền do các khoản nợ xấu
 • Cải thiện mối quan hệ với khách hàng
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp các điều khoản thanh toán thuận lợi

 

KIỂM SOÁT TỒN KHO

Kiểm soát tồn kho là quá trình quản lý và giám sát hàng tồn kho, nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời giảm thiểu chi phí tồn kho.

Kiểm soát tồn kho bao gồm việc:

 • Theo dõi lượng hàng tồn kho hiện có
 • Dự báo nhu cầu trong tương lai
 • Đặt hàng mới khi cần thiết
 • Quản lý vị trí và tình trạng của hàng tồn kho
 • Giảm thiểu hàng tồn kho lỗi thời hoặc dư thừa

Bằng cách kiểm soát tồn kho hiệu quả, doanh nghiệp có thể:

 • Cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách có sẵn hàng hóa đáp ứng nhu cầu
 • Giảm chi phí lưu kho bằng cách tối ưu hóa mức tồn kho
 • Tăng doanh số bán hàng bằng cách tránh tình trạng hết hàng
 • Tăng lợi nhuận bằng cách giảm lãng phí do hàng tồn kho dư thừa hoặc lỗi thời

 

ĐIỀU TIẾT NHÂN SỰ

Điều tiết nhân sự là quá trình quản lý lực lượng lao động để đảm bảo doanh nghiệp có đủ nhân viên có kỹ năng và năng lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Các hoạt động chính:

 • Lập kế hoạch nhân lực
 • Tuyển dụng và tuyển dụng
 • Quản lý hiệu suất
 • Phát triển và đào tạo nhân viên
 • Quản lý bồi thường và phúc lợi
 • Duy trì mối quan hệ lao động

Mục tiêu:

 • Đáp ứng nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai
 • Thu hút và giữ chân nhân tài
 • Tối ưu hóa hiệu suất nhân viên
 • Đảm bảo tuân thủ luật lao động
 • Tạo ra một môi trường làm việc tích cực và năng suất

Lợi ích:

 • Giảm chi phí tuyển dụng
 • Tăng cường năng suất và hiệu quả
 • Cải thiện sự hài lòng và gắn bó của nhân viên
 • Tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh
 • Đảm bảo sự thành công và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp

 

KIỂM SOÁT BÁO CÁO

Kiểm soát báo cáo là một quy trình kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính và các thông tin tương tự được cung cấp cho các bên liên quan bên ngoài. 

Mục đích của kiểm soát báo cáo là để đảm bảo rằng báo cáo được:

 • Chính xác: Không có sai sót về mặt vật chất.
 • Trung thực: Phản ánh đúng tình hình tài chính và hoạt động của công ty.
 • Đầy đủ: Bao gồm tất cả các thông tin quan trọng một cách hợp lý.
 • Kịp thời: Được cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kiểm soát báo cáo bao gồm các thủ tục và kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn hoặc phát hiện sai sót hoặc gian lận trong quá trình lập và xuất bản báo cáo tài chính. Các kiểm soát này thường bao gồm:

 • Rà soát và phê duyệt các biểu mẫu báo cáo.
 • Giám sát các hoạt động lập báo cáo.
 • So sánh báo cáo với các thông tin khác như báo cáo ngân hàng và hợp đồng.
 • Thực hiện kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài.

Kiểm soát báo cáo là một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ của một công ty. Nó giúp đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được cung cấp cho các bên liên quan bên ngoài đáng tin cậy và cung cấp cơ sở hợp lý cho việc ra quyết định.

 

TỔNG KẾT:

Qua nội dung bài viết này, Sachiko F&B hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về “Thiết Lập Quản Trị Nội Bộ” là gì?, nhằm mục đích lên kế hoạch thực hiện, triển khai áp dụng vào doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành F&B, Sachiko F&B rất hân hạnh khi được khách hàng tin tưởng, đồng hành cùng khách hàng phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết đem lại giá trị thiết thực nhất tới khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *